pishran/laravel-persian-slug

Creates Persian slugs for Eloquent models.

Downloads

3400

Stars

35

Version

v2.2.1

Laravel Persian Slug

ایجاد اسلاگ استاندارد و فارسی در مدل های لاراول

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Pishran\LaravelPersianSlug\HasPersianSlug;
use Spatie\Sluggable\SlugOptions;

class Post extends Model
{
  use HasPersianSlug;
  
  public function getSlugOptions(): SlugOptions
  {
    return SlugOptions::create()
      ->generateSlugsFrom('title')
      ->saveSlugsTo('slug');
  }
}

اطلاعات بیشتر در مورد کلاس SlugOptions:

https://github.com/spatie/laravel-sluggable#usage

روش نصب

برای نصب و استفاده از این پکیج می توانید از کمپوسر استفاده کنید:

composer require pishran/laravel-persian-slug

نسخه های قدیمی تر

برای لاوارل ۸ از آخرین نسخه این پکیج و برای لاراول ۷ از نسخه ۱.۴ استفاده کنید

pishran

Author

pishran

Collections containing this package

 • my
  Created by alireza shekofteh